Mail ZCU

Preventivní ochrana ZČU proti virům a škodlivému kódu

Poštovní servery Západočeské univerzity nepřijímají z preventivních důvodů zprávy obsahující spustitelné soubory (např. soubory s příponou .exe). Spustitelné soubory mohou obsahovat viry nebo škodlivý kód, který může způsobit zranitelnost počítače příjemce.

Typy blokovaných souborů

Zprávy, které mají přiložené soubory s příponami:
.ade .adp .bat .chm .cmd .com .cpl .exe .hta .ins
.isp .jar .js  .jse .lib .lnk .mde .msc .msp .mst
.pif .scr .sct .shb .sys .vb  .vbe .vbs .vxd .wsc
.wsf .wsh
jsou odmítány a odesílateli vraceny zpět jako nedoručitelné.
Stejně tak jsou odmítány zprávy obsahující uvedené soubory uvnitř archivů, např.:
.zip .rar .arj .7z .tar .tgz

Doporučení

Chcete-li opravdu poslat některý z blokovaných typů souborů elektronickou poštou, přejmenujte jeho příponu a v textu zprávy o tom informujte příjemce. Lepším způsobem je však předání souboru přes některé datové úložiště, např. FileSender.

Preventive protection of UWB against viruses and harmful code

Mailservers of University of West Bohemia don't accept messages containing executable files (for example files of .exe type) as a preventive security measure. Executable files can contain viruses or harmful code that can cause vulnerability of receiver's computer.

Types of blocked files

Messages containing attachments of these types:
.ade .adp .bat .chm .cmd .com .cpl .exe .hta .ins
.isp .jar .js  .jse .lib .lnk .mde .msc .msp .mst
.pif .scr .sct .shb .sys .vb  .vbe .vbs .vxd .wsc
.wsf .wsh
are not accepted for delivery and are returned back as undeliverable.
The same rule applies to archive formats containing file types listed above, for example:
.zip .rar .arj .7z .tar .tgz

Recommendation

If you need to send a file of a blocked type using our email system, please change its filename extension and notify the receiver about that change in the message body. For an even better way to send the file, please use a file store & pick-up site, for example the FileSender service.

Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8, Plzeň